Gebruiksvoorwaarden

Lees deze Gebruiksvoorwaarden, voor het gebruik van deze website zorgvuldig door.
Als gebruiker van deze website wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden te kennen. Mocht u niet akkoord gaan met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u geen gebruik te maken van deze website.

Algemeen

Het Privacybeleid en de bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid (Disclaimer) vallen onder deze gebruiksvoorwaarden. Sieburgh B.V. behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van deze website, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van deze website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
-   Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Sieburgh B.V. en/of derden;
-   Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
-   Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sieburgh B.V., het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te bewerken in de ruimste zin, of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Laatst bijgewerkt op 19 april 2016. Wijzigingen voorbehouden.